องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจัดการประชุมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูประดับตำบล

2DSC_0043

ในวันที่  10  มิถุนายน  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  จัดการประชุมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูประดับตำบล ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น    จังหวัดแพร่   เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง ให้แก่  กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน /กรรมการหมู่บ้าน, สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , ผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง เพื่อเป็นแกนนำสร้างความสงบสุขในตำบล

Share