กองทุนส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สนับสนุนปุ๋ยให้แก่เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3DSC_0109

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2557  เวลา  09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยกองทุนส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีพันธ์พืชและพันธุ์สัตว์ไว้ทำการเกษตรตลอดฤดูกาล  และในปีนี้ทางกองทุน ฯ ได้สนับสนุนปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในตำบล  เวียงทองในราคาต้นทุน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  333 กระสอบ โดยเมื่อเกษตรกรขายผลผลิตได้แล้วให้นำเงินไปคืนแก่กองทุน

Share