การสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563

จังหวัดแพร่แจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างที่ดี ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง รับสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ให้ส่งประวัติ/ผลงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงและสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

Share