เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. (ในวัน เวลา ราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share