การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 50

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวสตรี และเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือน และระยะสั้น รุ่นที่ 50 (2/2563) โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เมื่อฝึกอบรมวิชาชีพแล้วมีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2563

Share