การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557

   1DSC_0102

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ได้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2557 ไว้ 4 สมัย   และในวันที่  11  มิถุนายน  2557  เป็นการเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2557  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) และหลังจากการประชุมสภาเสร็จสิ้นนายสนั่น  จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองพร้อมคณะ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ   นายสุเทพ สันป่าเป้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนายอุทัย  โพธิกุล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

Share