ขอเชิญเสนอผลงานในโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และจะต้องมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง”

Share