โครงการศึกษาดูงานเด็กอนุบาลท่องโลกกว้าง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำเด็กนักเรียนศึกษาดูงาน ณ วัดพระธาตุจองแจ้ง และวนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ ตามโครงการศึกษาดูงานเด็กอนุบาลท่องโลกกว้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆสูงขึ้น

Share