แผนการจัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
2. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563
บัดนี้ ถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแล้ว จึงแจ้งมายังประชาชนเขตตำบลเวียงทอง และประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ แต่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในเขตตำบลเวียงทอง ให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตามกำหนดเวลาข้างต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ

 

Share