โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยเด็กผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– ระดับอนุบาล 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)
– ระดับอนุบาล 2 อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
– ระดับอนุบาล 3 อายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
สามารถขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสอบถามที่ 054-626983 ต่อ 114,116
Share