พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวงมหาดไทย แจ้งประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ และให้ยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ไป พร้อมทั้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยจะเริ่มชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังจากได้รับแจ้งการประเมินภายใน 30 วัน จนถึงเดือน สิงหาคม 2563

Share