แจ้งเตือนการระบาดของโรคไหม้ข้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น แจ้งเตือนการระบาดของโรคไหม้ข้าว หากพบแผลไหม้ ร้อยละ 5 ของพื้นที่ใบ ให้เกษตรกรปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา, เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ บีเอส
2. หรือฉีดพ่นด้วยสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50 % (carbendazim), ไอโซโพรไทโอเลน (Isoprothiolane), ไตรไซคลาโซล (tricyclazone)
3. งดใส่ปุ๋ยหรือฮอร์โมนพืชต่างๆ เมื่อโรคไหม้ข้าวหยุดระบาดสามารถใส่ปุ๋ยหรือฮอร์โมนพืชต่างๆได้
4. ช่วงระยะข้าวตั้งท้อง หรือก่อนระยะออกรวง ให้ฉีดพ่นตาม ข้อ 1. หรือ ข้อ 2. อีกครั้งหนึ่ง

Share