รับสมัครคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด เนื่องในวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด เนื่องในวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น เป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และบุคคลซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัว ด้วยการมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ โดยผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารและแบบเสนอชื่อทางเว็บไซต์ www.phrae.m.society.go.th และยื่นสมัครได้ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

Share