ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะ (กลุ่มผู้มีทักษะ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ

Share