ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 ยาว 130 เมตร 210,500 บาท
2. โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ร่วมกับหมู่ 4 ยาว 155 เมตร 248,000 บาท

bid-14-05-19-A01

bid-14-05-19-A02

Share