กั้นลำน้ำยมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำกำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำ และจิตอาสาตำบลเวียงทอง กั้นลำน้ำยมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ง ณ สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share