การเตรียมความพร้อมในการป้องกันระวังอัคคีภัย

อำเภอสูงเม่นแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระวังเหตุก่อให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

Share