มูลนิธิดำรงชัยธรรมมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 “นวัตกรเพื่อสังคม”

มูลนิธิดำรงชัยธรรมมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 “นวัตกรเพื่อสังคม” จำนวน 20 ทุน มีกำหนดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี
– ผลการเรียนสะสม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมายศึกษาต่อชัดเจน
– ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน
– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
– สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

Share