การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562 ให้ประชาชนทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pr.moi.go.th/documents/2562/CitizenKnowledge26-2562.pdf

Share