ประกาศรับสมัครคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9-30 ธันวาคม 2562 สามารถรับเอกสารได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบนี้

Share