บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบ โดยให้ตรวจรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเอง หากเห็นว่าบัญชีรายการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

Share