โครงการปราชญ์ชาวบ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินโครงการปราชญ์ชาวบ้าน ณ ชั้นล่างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร่สวนตำบลเวียงทอง เป็นผู้มอบความรู้เกี่ยวกับการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้จักและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Share