รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562

กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการโครงการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน จำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง และมีความประสงค์จะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

Share