การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ปี 2562 – 2563

จังหวัดแพร่ ได้แจ้งว่าขณะนี้พื้นที่จังหวัดแพร่กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร และหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่มักจะมีการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทั้งเผาหญ้า วัชพืช เพื่อเตรียมการเพาะปลูก ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งแนวทางและมาตรการดำเนินการช่วงการเตรียมความพร้อมตามประกาศศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (ไฟป่าและหมอกควัน) และหากมีความจำเป็นต้องเผาขอให้ดำเนินการตามแผนการจัดการเชื้อเพลิงที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (ไฟป่าและหมอกควัน) กำหนดไว้เท่านั้น โดยอำเภอสูงเม่นมีกำหนดให้เผา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

Share