โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ซักซ้อมการทำแผนระงับเหตุอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้มีทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มาทำการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การระงับเหตุอัคคีภัยและการปฐมพยาบาล/การช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ก่อนการซักซ้อมการทำแผนระงับเหตุอัคคีภัยจริงในวันดังกล่าว

Share