การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและอาจเกิดแนวโน้มของการเจ็บป่วยด้วยโรคจากภัยหนาว เพื่อเป็นการระมัดระวังและป้องกันโรคระบาดของโรคและภัยสุขภาพ จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว

Share