รับสมัครคัดเลือกพ่อดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จะจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการมอบโล่พ่อดีเด่นผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อมอบโล่พ่อดีเด่นยกย่องให้เป็นเกียรติประวัติสืบไป ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ทั้งนี้จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกพ่อดีเด่น ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

Share