โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา (โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครู ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกันพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียน

Share