โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทองขึ้น โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะผู้บริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเข้าร่วมฯ ณ บริเวณท่าน้ำยมวัดทองเกศ (เก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใน “วันลอยกระทง” ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในงานมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Share