กิจกรรมลอยกระทง ตามโครงการวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินกิจกรรมลอยกระทง ตามโครงการวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย รวมถึงเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้กับเด็กๆ

Share