การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ลูกโป่ง จุดพลุ ตะไล บั้งไฟ หรือปล่อยวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ในเทศกาลลอยกระทง 2562

ท่าอากาศยานแพร่ขอความร่วมมือ เรื่อง การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ลูกโป่ง จุดพลุ ตะไล บั้งไฟ หรือปล่อยวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ในเทศกาลลอยกระทง 2562 โดยให้งดการปล่อยโคมลอย หรือหากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่
  2. ให้แจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการปล่อยโคมลอยฯ ต่อท่าอากาศยานแพร่ พร้อมสำเนาหนังสือ/ใบอนุญาต ก่อนทำการปล่อยฯ ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน
  3. ในวันที่มีการปล่อยโคมลอยฯ ก่อนปล่อยทุกครั้ง ต้องแจ้งหอบังคับการบินแพร่ทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-531306 และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วแจ้งให้หอบังคับการบินแพร่ทราบเช่นกัน
  4. ผู้ที่ทำการลอยโคมลอยฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าอากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย “โคมลอย โคมไฟ โคมควัน” หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ

Share