การประชุมสภาวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานในการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

  1. สรุปปัญหาในการจัดโครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. แนวทางการจัดโครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. แนวทางการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  4. แนวทางการจัดโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share