มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ Infographic (อินโฟกราฟิก) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันกับส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษต้านฝุ่นละออง” ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีเนื้อหา ดังนี้

1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ

3. มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

Share