โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง ขึ้นในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศ (เก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, สนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง, ประชาชนตำบลเวียงทองและนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษรวมถึงเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านในตำบลเวียงทอง

Share