การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจ

กรมที่ดินได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2580 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่ยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและที่ดินไม่อยู่ในเขตที่สาธารณประโยชน์ ที่ป่าไม้ทุกประเภท เขตปฏิรูปที่ดิน หรือที่ดินของรัฐ ทราบและแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้ และรวบรวมส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

Share