กรมที่ดินจะดำเนินการสำรวจโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมที่ดินจะดำเนินการสำรวจโฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแบบแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วย ด้วยระบบ RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน รวม 28 จังหวัด โดยมีจังหวัดแพร่รวมอยู่ด้วย

Share