รับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเบี้ยความพิการมาก่อน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เปิดรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเบี้ยความพิการมาก่อน สามารถยื่นขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054-626983 ต่อ 122

Share