รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นจำนวน 600 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 6 ปี ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054-626983 ต่อ 122

Share