รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายใหม่) เฉพาะผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2503 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2504 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (อาคารด้านหลัง) โดยมีกำหนดการรับลงทะเบียนดังนี้

– วันที่ 16 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12
– วันที่ 17 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
– วันที่ 18 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
– วันที่ 21 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9
– วันที่ 22 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10
– วันที่ 24 ตุลาคม 2562 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11

*หากลงทะเบียนไม่ทันสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ หรือโทร 054-626983 ต่อ 122

Share