ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าจัดทำบัตร ATM ชนิดชิปการ์ด แทนบัตร ATM ชนิดแถบแม่เหล็ก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าจัดทำบัตร ATM ชนิดชิปการ์ด แทนบัตร ATM ชนิดแถบแม่เหล็ก โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บัตรที่สูงขึ้น โดยให้ดำเนินการเปลี่ยนบัตรภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บัตร ATM เดิมจะไม่สามารถใช้บริการได้อีก โดย ธกส. สาขาเวียงทอง จะดำเนินการดังนี้

Share