การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะดำเนินการออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จึงขอความร่วมมือและความสะดวกจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจ และขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.สำเนาโฉนดที่ดิน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาบัตรประชาชน

4.แนบแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

5.เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ

โดยจะเริ่มทำการออกสำรวจ ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ *หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่ได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โทร. 054-626983 ต่อ 115*

Share