การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share