การรับสมัครนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม “ห้องเรียนพิเศษสำหรับนักการเมือง และบุคคลทั่วไป”

ศูนย์รับสมัครและประสานงานทางการศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาประจำจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม “ห้องเรียนพิเศษสำหรับนักการเมือง และบุคคลทั่วไป” ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562

Share