การรับฟังความคิดเห็นองค์กรของผู้บริโภคเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

Share