ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่องแจ้งผลการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2560

ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ที่นี่่ค่ะ 😆

หมายเลข เจ้าของที่ดิน ที่อยู่ ที่ตั้งที่ดิน เงินภาษี หมายเหตุ
ทะเบียนรับยื่น ชื่อ   สกุล หมู่ที่ ปีละ
1 บริษัท วสีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10/3 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง 1 997
2 นาย แน่น จันหมื่น 31/1 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 67
3 นาง คำ วุฒิเจริญ 18 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 77
4 นาย บุญศรี อินจันทร์ 19/1 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 83
5 นาย ขจรศักดิ์ ผาทอง 51/3 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 30
6 นาง ศิริรัตน์ ผาทอง 51/3 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 45
7 นาย สงบ วุฒิเจริญ 2 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 5
8 นาย ผาน โพธิกุล 38/3 ม.8 เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 47
9 นาย จ่าน สุทธิพันธ์ 11 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 35
10 นาง นิตยา เนาวกูล 100/2 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 276
11 นาง ปลา เวียงโอสถ 51/4 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 67
12 นาย แสน สันป่าเงิน 29 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 74
13 นาง แพร เวียงทอง 51/3 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 180
14 นาง จินตนา จินดาคำ 51/8 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 7
15 ธนาคารออมสิน สาขาสูงเม่น 492 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 97
16 นาย ปัน ปันวณิชกุล 33/3 ม.1 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 51
17 บริษัท น้ำทองเรียลเอสเตท จำกัด 400-456 ม.9 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 1 220
18 นาย ธง เวียงทอง 31 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 5
19 นาง โสพิศ จันทร์หมื่น 1/6 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 157
20 นาง นันท์นภัส จินดาเสน 93/3 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 240
21 นาย ชูวิทย์ จิตรสกุล 375 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง แพร่ 1 311
22 นาง พิชญา อินจันทร์ 125/3 ม.2 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 49
23 นาง จำลอง เกาะกลาง 100/5 ม.2 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ. แพร่ 2 43
24 นาง อำไพ เวียงนาค 115 ม.2 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 75
25 น.ส. แก้ว เวียงคำ 118 ม.2 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 66
26 นาย บุญจันทร์ วุฒเจริญ 3/2 ม. 2 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 175
27 นาย ธีรพงษ์ เวียงนาค 143/2 ม.2 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 52
28 นาง สายพิณ ตักเตือน 159 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 223
29 นาง แต่ง ขาวแก้ว 160 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 5
30 นาง ฝ้าย ตุ้ยบุญมา 141 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 69
31 นาย น้อย แต้มสะอาด 144/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 7
32 นาง สมใจ พริบไหว 3/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 37
33 นาง อุทัย เวียงนาค 108 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 17
34 นาย เกษม ผาทอง 126/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 21
35 นาง ละไม เวียงนาค 96 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 31
36 นาง เหี่ยง แก่นมณี 153 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 44
37 นาง สุพิน ศรีใจวงศ์ 3 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 68
38 น.ส. ฑีฆา โยธาภักดี 5/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 69
39 นาง ดารุวรรณ นภศูล 67 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 43
40 นาย ผจญ เฟื่องฟู 161 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 223
39 นาง สมัย จันทร์ฝาย 53 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 11
40 นาง พรศรี รอดพันธ์ 154 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 5
41 นาง ประสาร รอดพันธ์ 154 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 45
42 นาง ศรีสมบูรณ์ วงศ์ขัน 116/4 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 99
43 นาง มาลี โพธิกุล 165/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 265
44 นาง สุธี เวียงทอง 80/3 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 56
45 นาง สมศรี เวียงทอง 125 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 45
46 นาง ขันทอง ผาทอง 80/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 41
47 นาง อมรา วิจฝัน 91 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 96
48 นาง สมยงค์ เวียงนาค 89/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2 195
49 น.ส. ฟองนวล เวียงนาค 58 ม.3 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 14
50 นาง มนตรี วุฒิเจริญ 57/1 ม.3 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 167
51 นาง แสงเดือน ศิริวัฒนานุรักษ์ 47 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 269
52 นาย วีรพันธ์ สีสง่า 54 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 191
53 นาง เยาวเรศ สุดละออง 49 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 5
54 น.ส. ปวีณา มโนเจริญ 23/2 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 26
55 นาง วารี วงศ์ขันแก้ว 1/2 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 371
56 น.ส. อรุณทอง วงศ์เมืองแก่น 5/9 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 59
57 นาย เรือน ใจสบาย 45/1 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 11
58 นาง วราภรณ์ ใจตึก 98 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 39
59 นาง ดี เวียงนาค 5/3 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 21
60 นาง อุ่นเรือน ทิพย์รัตน์ 19 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 57
61 นาย สวัสดิ์ เจริญวุฒิ 148 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 19
62 นาย นาค ผาทอง 37 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 26
63 ด.ต. พงศ์พันธุ์ งานการ 26/3 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 24
64 นาง ทองวัน เวียงนาค 26/3 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 50
65 นาง วิภา มณีรัตน์ 70/1 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 71
66 นาง ทอง น้ำคำ 52 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 46
67 นาง ดวงธิดา นุ่มนิ่ม 39/5 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 5
68 นาง นิรมล นวลนิ่ม 2/9 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 19
69 นาง ทักษิณา เศวตกุล 69/4 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 146
70 นาง เจียมจันทร์ ขันเพ็ชร 93/1 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 87
71 นาง แก้วลูน จินดาคำ 93 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 97
72 นาง สาธิดา โพธิกุล 1/10 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 9
73 นาง แก้ว วังคำ 74 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 86
74 นาย สร้อย เวียงนาค 48 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 29
75 นาง วรรณดี เวียงนิล 46 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 95
76 นาง ระเบียบ ขาวสะอาด 123/1 ม.9 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 17
77 นาง กุศล เวียงนาค 74/4 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 86
78 นาง แสงมอญ บ่อคำ 58 ม.3 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 162
79 นาย จันทร์ ใจเฉลียว 37/3 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 25
80 นาย ชวน จินดาเสน 42/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 184
81 นาย วิรัตน์ นาแก้ว 173 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 30
82 นาง แหลม สุดละออง 49 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 26
83 นาง พัชรินทร์ ใจเฉลียว 36/3 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3 70
84 นาง นงเยาว์ ปัญญาเพชร 41 ม. 4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ. แพร่ 4 263
85 นาย วิเชียร ใจสว่าง 77 ม. 4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 133
86 นาง ถนอมศรี ผาทอง 93 ม. 4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 51
87 นาย พีรพล อะทะกุล 26/1 ม.4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 32
88 นาง อภิญญา ดวงใจ 82/1 ม.4 ต. เวียงทอง อ.สูงม่น จ.แพร่ 4 40
89 นาง แก้วลูน ทองนา 82 ม.4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 118
90 นาง เกตุแก้ว นาทิพย์ 107/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 55
91 นาง วิไล สุดละออง 15 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 93
92 นาง เกษร เฟื่องฟู 101/1 ม.4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 5
93 นาง เอี่ยม คำศรี 23/3 ม.4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 171
94 นาง จันทร์ ขันทอง 69 ม.4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 62
95 นาง จันทร์ทา ปัญญาใจ 25 ม.4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 29
96 นาง มัน เวียงนาค 91/2 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 16
97 นาง จรรยา คำอุดม 84 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 44
98 นาย ลัพภ์ อินกาสุข 54 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 51
99 นาย สิทธิ์พันธ์ เต็มใจ 120/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 24
100 นาง เหลี่ยม เต็มใจ 23/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 104
101 นาง พิกุล อิ่นอานา 98 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 58
102 นาง อนุสรณ์ ถิ่นสุข 89 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 71
103 น.ส. คำปิน จันตาคำ 101 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 21
104 นาง เพ็ญ มณีทิพย์ 109 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 5
105 น.ส. จิราภรณ์ มณีทิพย์ 78 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 101
106 นาย สุรศักดิ์ คำอุดม 75 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 186
107 นาย น้อย อินต๊ะสุข 59 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 5
108 นาง ดี ชุ่มเชย 74 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 34
109 นาง อำนวย จันทร์เอี่ยม 82/2 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 45
110 ด.ต. อุทัย ปัญญาใจ 25 ม.4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 9
111 นาง สิงห์ทอง นุ่มนิ่ม 83/2 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 25
112 นาง เลียง เวียงนาค 26 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 71
113 นาง บุญเรือง เวียงนิล 76 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 59
114 นาง นวล คำศรี 23/2 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 33
115 นาย แก้ว ขันทอง 93/6 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 201
116 นาง พิกุล อินใจ 111 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 122
117 นาง สุดาภรณ์ น้ำคำ 81 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 97
118 นาง สุดใจ อิ่นอานา 105 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 72
119 นาง ปุ้ง มโนรส 99 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 8
120 นาง วิจิตรา ขันทอง 93/6 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 7
121 นาง บวร จันทร์มา 72 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 68
122 นาง คำ เวียงนาค 52/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 43
123 นาง วันเพ็ญ ร่มเย็น 80/3 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4 86
124 นาง นิตยา ชื่นบาน 31/5 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 7
125 น.ส. สายสมร ทองคำ 80 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 215
126 นาง ดารณี ใจสว่าง 137/8 ม.9 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 297
127 นาง คำน้อย เจริญมงคลรัตน์ 29 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 37
128 นาง พวงพยอม ทองขาว 68/4 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 45
129 นาง บุญเรือง เวียงนิล 76 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 55
130 นาง ดารุวรรณ ธรรมศิลป์ 67 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 43
131 นาย เฉลา เจาะจง 29/3 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 114
132 นาง ศิริวรรณ เวียงนาค 105 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 59
133 นาง วิภา แก้วเกิด 10/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 72
134 นาย เวียน นุ่มนิ่ม 35 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 159
135 นาง สังวาล เวียงนาค 8/4 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 21
136 นาง วิไลวรรณ อุประวรรณา 113/4 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 147
137 น.ส. แฝง ดอกสลิด 61/2 ม.5  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 34
138 นาย สินทบ เวียงนาค 27/2 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 164
139 นาง จรรยา อินใจ 60/1 ม.5  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 177
140 นาย สมศักดิ์ นุ่มนิ่ม 6 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 21
141 นาย สุนทร ตุ้ยบุญมา 141 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 32
142 นาง อัญชลี เวียงทอง 104 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 18
143 นาย ทอง เวียงทอง 95/3 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 66
144 นาง ผุสดี คนตรง 82/2 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 117
145 นาง เหมี่ยน อินวัน 17/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 30
146 นาง พจนา สีสะอาด 87/2 ม.4 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 5 76
147 นาย สอาด เวียงนาค 71/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 124
148 น.ส. เจต ปัญญาเพชร 104 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 18
149 นาง เสนอ ชุ่มเชย 74 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 28
150 นาย อนุศักดิ์ ผาทอง 93/5 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 18
151 นาย เผือก แก้วพุฒ 141/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 196
152 นาง ขันทอง สุวรรณรัตน์ 34/1 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 25
153 น.ส. พิชยา นุ่มนิ่ม 85 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 53
154 นาง สมศรี ดวงใจ 8/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
155 นาง บรรเลง เต็มใจ 21/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 78
156 นาง ศรีแพร เวียงนาค 123 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 123
157 นาย มาตย์ นันทะ 84 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 12
158 นาง บานเย็น พอจิต 95/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 38
159 นาย ขาล นุ่มนิ่ม 11 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 24
160 นาง นงคราญ โฮ้งจิตร 23/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 52
161 นาง คำน้อย จินดามณี 2/7 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 125
162 นาย ธีรวุฒิ ชุ่มเชย 145 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 17
163 น.ส. สุกัญยาภัทร์ เวียงทองรุจ 53 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 93
164 นาง จำนอง เวียงคำ 146 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 153
165 นาง จินตนา สารดี 18/2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
166 นาง ลำยอง วงศ์วาร 49/2 ม.14 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 5 45
167 นาย รุ่งกานต์ เวียงทอง 129/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 25
168 นาง สุระกานต์ เทพศิริพันธุ์ 12 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 181
169 นาย ผ่าน จิตใจ 85 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 18
170 นาย ไกรสร เวียงทอง 26/8 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 100
171 นาย อนุรักษ์ แก้วพุฒ 34 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 58
172 นาง มาลัย อะทะกูล 99/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 80
173 นาง ถวิล เวียงทอง 68/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 24
174 นาง ศิราณี กาวีแดง 85/1 ม.41 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 6
175 นาง การะเกด วงศ์ขันแก้ว 123 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 64
176 นาง ประจน สมมา 132 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 55
177 นาง พลอย ทองคำ 80/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 100
178 นาง อรพินท์ เฉลิมพล 80/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 143
179 น.ส. จรันร์ นุ่มนิ่ม 152 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 91
180 นาง วันดี นันชัย 159/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 340
181 นาย ธนานันท์ วิหก 126 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 139
182 นาง กาญจนา ไทยกล้า 22 ม.1 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 5 118
183 นาง อรัญยา ศรีแก้วนิตย์ 19/2 ม.2 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 5 85
184 น.ส. วาสนา ปัญญายง 103/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
185 นาง สมศรี ทองคำ 131/4 ม.9 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 65
186 นาย นรินทร์ ตันยง 33 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 27
187 นาย พนัส เวียงนาค 127/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 326
188 นาง แต่ง ยอดจันทร์ 70/3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 36
189 นาย จำลอง สารดี 117/4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 29
190 นาย ทวีป น้ำคำ 93/2 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 797
191 น.ส. จรรยา มโนรส 150 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 166
192 นาง ทิพาพรรณ คำห้าง 64 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 127
193 สตท. วิสุทธิ์ คำห้าง 54 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 39
194 นาย สนิท ปัญญาเพชร 41 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
195 นาย เหวี่ยน จิตใจ 94 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 38
196 นาง ศศิธร นุศล 32 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 32
197 นาย ประจวบ แก้วพุฒ 102/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 23
198 นาย มา เวียงนาค 131 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 146
199 นาง พรทิพย์ เสมอใจ 81/5 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 156
200 นาย ขจร เตรียมไธสง 144 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 68
201 นาง ถวิล คำอุดม 69/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 51
202 นาย พุฒ จิตใจ 85/1 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 24
203 นาง นกแก้ว ขัดสี 68 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 60
204 นาย สวาท แก้วเกิด 68/4 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 29
205 นาย เจริญ แก้วเกิด 68/3 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 52
206 นาย ส่ง แก่นมณี 99/2 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 46
207 น.ส. บี ล้อบุณยารักษ์ 38/8 ม.7 ถ.น้ำทอง ต.นาจักร 5 318
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
208 นาง ลำดวล จินาเสน 97 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 229
209 น.ส. บุณฑริกา แก้วเกิด 68/1 ม.2 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 5 22
210 นาย ทองคำ วังคำ 10/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 19
211 นาย ประจวบ เวียงทอง 125 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 110
212 นาย เจริญศักดิ์ เวียงทอง 56/3 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 166
213 นาย ปัน นุ่มนิ่ม 36/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 36
214 นาย มา สารดี 65/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 6
215 นาง ชุมพล อินจันทร์ 102/3 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 42
216 นาย ยัพ เต็มใจ 23/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 25
217 นาย อินทร์ ใจแก้ว 25/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 18
218 นาง เครือวัลย์ เจาะจง 30 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 64
219 นาง ฟองนวล ศรีมุก 26/9 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 271
220 นาง จันเพ็ญ ขันมณี 31/4 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 21
221 นาย สุเทพ สุดเสน่ห์ 81/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 66
222 นาง ก๋วน อินกาสุข 82/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 41
223 น.ส. สุชาดา ใจหาญ 28/4 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 61
224 นาง ทัศนีย์ อินประชา 115/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 82
225 นาย ยงยุทธ สร้อยโมรี 139/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 167
226 น.ส. วารินี จิตมณี 61 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 56
227 นาย สิงห์คาร อินกาสุข 71 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 89
228 นาย ม้วน เวียงนิล 4/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 53
229 นาง แสง มุดเจริญ 27 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.พร่ 5 62
230 นาง สมพร อินประชา 28/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 63
231 นาย ไว ผาทอง 27/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 95
232 นาย ประเสริฐ อินประชา 28/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 50
233 นาง ไพรวัลย์ สวิง 82 ม.14 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 5 222
234 นาย เกียรติก้อง ธเนศสกุล 99 ม.2 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 5 842
235 นาง วิไลวรรณ แก่นมณี 38 ม.9 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 5 106
236 นาย ณรงค์ เวียงโอสถ 38/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 32
237 นาย ใหล จินาเสน 31/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 64
238 นาง บัวเตียว ดาวกระจาย 56 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 80
239 นาง ลำจวน ประสานจิตร 4 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 50
240 นาย ผิน ปัญญายง 36/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 20
241 นาง เล็ก คำหม่อม 99/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 50
242 น.ส. ใหม่ ตุ้ยบุญมา 54 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 181
243 นาย เดิน ปัญญาดี 36 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 86
244 นาย ชม จิตมณี 109/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 329
245 นาง สมร ชุ่มเชย 28/6 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 303
246 นาย สวงค์ ใจสว่าง 158/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 19
247 นาง หลวย น้ำอู 134/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 21
248 นาง วิไลลักษณ์ เจริญสุข 13/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 81
249 นาง เหนี่ยม เจริญสุข 54/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 44
250 นาย สามัญ เจริญยิ่ง 139 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 53
251 นาย พยุง ผาทอง 100/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 21
252 นาย ทองคำ วังโพธิ์ 17/2 ถ.เชตะวัน ซ.6 ต.ในเวียง 5 75
253 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
254 นาย ชาคริต จิตมณี 36/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
255 น.ส. วรัญญา เวียงทอง 30/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 23
256 นาย ขาว วังป่า 101/2 ม.14 ต.ป่าแมต อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 63
257 นาง ละออ ขัดสี 76/1 ม.14 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 5 117
258 นาย ราชัย คำมาก 17/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 22
259 นาย ประดิษฐ์ อินต๊ะสุข 125/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 19
260 นาย เทพ จินดาคำ 101/2 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 38
261 น.ส. เพ็ญพิมล น้ำอู 111 ม.5 ต.เวียงทอง อ.ศุงเม่น จ.แพร่ 5 17
262 นาง พเยาว์ สุทธคุณ 68/7 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 9
263 นาง บุญแทน นาทิพย์ 72/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 31
264 นาง อำพร ยิ้มแย้ม 5 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 30
265 นาย อรุณ ปัญญายง 2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 330
266 นาย ป่วน ผาทอง 75 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 150
267 นาย มณเฑียร ผาทอง 109/2 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 50
268 นาย สัมฤทธิ์ ผาทอง 104/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 90
269 นาง ปุ่น ใจหาญ 101 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 76
270 นาย ชื่น เสงี่ยมเล็ก 119 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 22
271 นาง ตรี เป็นใจ 37/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 46
272 นาง นงคราญ เจริญยิ่ง 68 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 201
273 นาง บัวคำ ตุ้ยบุญมา 35/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 80
274 นาย ผจญ เจริญยิ่ง 43 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
275 นาย คำมูล นุ่มนิ่ม 28/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 16
276 นาง แสงดาว วงศ์เจริญ 81/3 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 8
277 ด.ต. สวาท นุ่มนิ่ม 83/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 204
278 น.ส. พิมลรัตน์ ธีระแนว 40 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
279 นาง จันทร์ มโนเจริญ 23/2 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 12
280 นาย มา วงศ์เจริญ 121/3 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 86
281 นาง อุไร น้ำอู 122/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 37
282 นาง ก๋วน เจริญยิ่ง 108 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 89
283 นาย เสน่ห์ ดาวกระจาย 56 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 24
284 นาง วันเพ็ญ คำห้าง 81 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 45
285 นาย แก้ว เวียงนาค 26 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 190
286 นาย ตั้น ใจตรง 35/2 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 18
287 นาย สุพจน์ วงศ์เจริญ 63 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 276
288 นาย ญัติ นุ่มนิ่ม 58 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สุงเม่น จ.แพร่ 5 151
289 นาง ป้อง เวียงนาค 15 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 174
290 นาย บุญยก แก้วเกิด 68/2 ม.2 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 5 66
291 น.ส. อำนวย ตุ้ยบุญมา 36 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 75
292 นาย สมชาย ผิวอ่อน 60 ม.5 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 36
293 ร.ต.ต. กิตติพงศ์ วุฒิสว่าง 76/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
294 นาย เพิ่ม ปัญญายง 1/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 73
295 นาย กมล ปลอดโปร่ง 119 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 230
296 นาง พจนา ปัญญาใจ 147 ม.2 เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 82
297 นาย ผจญ นุ่มนิ่ม 22/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 33
298 นาย ตอน เวียงคำ 146 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 193
299 นาง ทิวาพร ปัญญายง 1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 102
300 นาง กลาย นุ่มนิ่ม 22/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 29
301 นาย บุญ จิตคำมา 84/3 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
302 นาย นัฐวุฒ เวียงนาค 151/7 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 183
303 นาย ณรงค์ จิตคำมา 84/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 17
304 นาย สมบูรณ์ จิตคำมา 95 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 65
305 นาย โรจน์ วงศ์เจริญ 80/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 84
306 นาย เกษม เจริญยิ่ง 68 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 213
307 นาย ดี เวียงนาค 52/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 132
308 นาง แต๋ง ใจหาญ 18 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 33
309 นาย อนันต์ จินดาคำ 72 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
310 นาง รตนมน จินดาสุทธิ์ 48 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 72
311 นาง วาสนา วังคำ 10 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
312 นาง สุจินดา จินะสะทุ่ง 30/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 27
313 นาย ม้อย คำมาก 8/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 69
314 นาย สมคิด สารดี 94/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 76
315 นาย จำเริญ คำห้าง 81 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 45
316 นาง วิไลวรรณ กาศเกษม 29/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 94
317 นาย รชตเขตต์ โรจนมณเฑียร 16/39 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 5 205
318 นาง เลียว เจริญทรัพย์ 167/2 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 29
319 นาง อำพัน ศักดิ์วีรสุวรรณ 64/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 109
320 นาย พูน ศรีมุก 26/9 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 94
321 นาง เข็มทอง คำอุดม 106/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 63
322 นาย คำมูล เวียงทอง 53 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 103
323 น.ส. จารี อินประชา 18/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 185
324 นาย สมศักดิ์ อินประชา 47/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 141
325 นาง อุไร ยอดจันทร์ 122/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 76
326 นาง เครือวัลย์ สุทธภักติ 301 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 45
327 นาง เกตุแก้ว นาทิพย์ 107/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 35
328 นาง เพลิน อุดมศรี 100/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 12
329 นาย จันทร์ วงศ์เจริญ 81/3 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 60
330 นาง นวลจันทร์ เวียงนาค 78/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 9
331 ด.ต. สมคิด อินประชา 8/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 312
332 นาย ลา ตุ้ยบุญมา 76/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 196
333 นาง นงคราญ เวียงนาค 13/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 45
334 นาย วิสุทธิ์ จินดาเสน 52/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 34
335 นาย พร จินดาเสน 113 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 28
336 นาย อำนวย ดอกสลิด 102/3 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 8
337 นาย ชาญชัย เวียงนิล 118 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 42
338 นาง เป็ง อินประชา 84 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 13
339 นาง สังวาลย์ วันสนุก 12/7 ม.2 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 5 17
340 นาง บุญมี น้อยเทพย์ 121/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 15
341 นาง พรทิพย์ จันหมื่น 13 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 34
342 นาง ศรีจันทร์ ดอกพยอม 120/6 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 7
343 นาย เสรีย์ จินดาคำ 103/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 70
344 นาง คำ ป้อมป่า 70/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 15
345 นาง แสงเลย ปัญญาใจ 36/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
346 นาย เสรี นุ่มนิ่ม 51/4 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 341
347 นาง น้อย อรินทร์คำ 138 ม.9 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 169
348 นาง เสนอ อุดมศรี 138/4 ม.9 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 33
349 นาย อุดมศักดิ์ ผาทอง 93/5 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 18
350 นาย สำเริง แก่นมณี 92/1 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 96
351 นาย หมาย เต็มใจ 12 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 28
352 นาง แสงเดือน ฐานิษฐ์นันเดชา 57 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 54
353 นาง รุ่งนภา กาบบัว 95/3 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 48
354 นาง สมเชื้อ ปลอดโปร่ง 4/7 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 5
355 นาย พิชิต น้ำคำ 81 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 36
356 นาย เนตร เวียงนาค 55/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5 54
357 นาง สายสมร ศรีสง่า 52/2 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่นจ.แพร่ 6 101
358 นาย อารีย์ นุ่มเนื้อ 60/6 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 29
359 นาง นอม เวียงนาค 34 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 25
360 นาง ต่อมแก้ว ใจหาญ 37/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 116
361 นาง สุธีร์วรรณ คำจันทรา 168 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 98
362 นาง พรวิภา มณีวรรณ 59/2 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 83
363 นาย จันทร์ มณีวรรณ 59/2 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 74
364 นาง ศรีนวล เต็มใจ 120/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 8
365 นาย ธงชัย ทุ่งล้อม 49 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 74
366 นาง วันเพ็ญ ขันมณี 114 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 122
367 นาง คำมวล ปัญญาเพ็ชร์ 104/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 23
368 นาย บุญช่วย มุดเจริญ 103/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 78
369 นาง ยาม มุดเจริญ 103 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 7
370 นาง แปง กาบบัว 75/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 30
371 นาง กรรณิกา จินดามัย 53 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 24
372 ด.ต. สนั่น วังคำ 29/2 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 173
373 นาย วิเชียร ปัญญาเพชร 14/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 6
374 นาง ลำพรรณ์ จินดามณี 37 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 6 97
375 น.ส. นันท์นภัส จินดาคำ 44 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 36
376 นาง รุ่งทิวา อินทร์ใจ 105/1 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 71
377 นาง จันทร์ เวียงนิล 93/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 13
378 นาง คำน้อย ใจสบาย 120 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 66
379 นาง วันเพ็ญ คำห้าง 3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 233
380 นาย ฉลอง จินดาจำรูญ 66 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 22
381 น.ส. แสงแก้ว โพศิริ 92 ม.6  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 52
382 นาง กิ่งกรณ์ โพศิริ 55/4 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 47
383 นาง หนุ่ม เวียงทอง 89/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 193
384 นาย วงค์ ปิ่นมณี 102 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 332
385 นาง บุญ จินดามณี 110 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 40
386 นาง ใหม่ มาอุ่น 42/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 67
387 นาง ยุพิน ผาทอง 9/6 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 5
388 นาง วิไลวรรณ มีมาก 70 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 8
389 นาย ยอด จินดามณี 12 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 85
390 นาง บัวคลี่ วงศ์ขัน 75 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 21
391 นาง อรพรรณ ชุ่มเชย 50/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 93
392 น.ส. อังสนา จินดามณี 7 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 14
393 นาง อนงค์ จันใจวงศ์ 5 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 6 256
394 นาง ปิน การินตา 88 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 55
395 น.ส. อรชร นาทิพย์ 39 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 33
396 นาย สมคิด เวียงทอง 165/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 51
397 น.ส. ปภาวดี เวียงทอง 165 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 11
398 นาง สนิม เวียงนาค 5 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 23
399 นาย สิงห์แก้ว สุดเสน่ห์ 16/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 328
400 นาย เลย นาทิพย์ 37 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 59
401 นาย สุพล นาทิพย์ 39/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 39
402 นาย ธนวัฒน์ เขื่อนเพชร 61/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 70
403 นาง นิตยา ชัยคาริยะสกุล 17/3 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 141
404 นาย มงคล อินใจ 37/2 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 21
405 นาง สมคิด ดวงใจ 78/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 52
406 นาง จรัลศรี ชุ่มเชย 3 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 145
407 นาง อรวรรณ อินจันทร์ 45 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 46
408 นาง นงลักษณ์ วิภูษณานนท์ 19 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 104
409 นาย สวัสดิ์ อินต๊ะสุข 26/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 5
410 นาง กัญหา สินทรัพย์ 35/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 62
411 นาง อุษณี อินกาสุข 78/5 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 16
412 นาง วันดี เวียงทอง 87/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 68
413 นาง ขันทอง เจริญยิ่ง 58 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 189
414 นาย ธรรม ตักเตือน 19/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 20
415 นาง พ่าย เวียงคำ 67 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 332
416 นาง ทอง ดวงใจ 156/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 16
417 นาง ขันคำ สุดเสน่ห์ 87 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 16
418 นาง พจนา สามารถ 76/3 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 54
419 นาย หวัง คำขาด 79/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7 180
420 นาง สมัย แก้วยศ 73/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 56
421 นางสาว จาฬุภัทธ์ จันตาคำ 25 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 34
422 นาง จินตนา มูลศิริ 16 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 123
423 นาง อำนวย เวียงนิล 2 ม. 8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 91
424 นาง ฮอม อินประสิทธิ์ 74 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 65
425 นาง คนอง สายน้ำเย็น 4/2 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 56
426 นาย ประยูร เขื่อนเพชร 100/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 58
427 นาง แสง ศรีใจวงศ์ 15 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 17
428 นาง รจนา นาทิพย์ 44/3 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 143
429 นาง วันเพ็ญ ศรีกมล 171/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 16
430 นาย นิรันดร์ เวียงทอง 87/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 50
431 นาง สุวรรณา สุดเสน่ห์ 7/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 113
432 นาง วินัย จินดาแสน 132/3 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 51
433 นาง นิ่ม จินดามณี 100 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 157
434 นาง บานเย็น อะทะกูล 27 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 7
435 นาย สมนึก เต็มใจ 166/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 268
436 นาง นภาพรรณ ผาคำ 37/4 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 7
437 นาง ฉวี ทิพย์รัตน์ 28 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 66
438 นางสาว หลวน เขื่อนเพชร 50 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 25
439 นาง ทอง จินดาเสน 24 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 17
440 นาย วิรัตน์ นาแก้ว 173 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 38
441 นาย สาธร เทพศิริพันธุ์ 12 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 278
442 นาง เพียร ชุ่มเชย 114/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 150
443 นาง ผ่าน ดวงใจ 73/2 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 183
444 นาง เสน่ห์ โพธิกุล 75 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 175
445 นาง วันเพ็ญ จันใจวงค์ 73 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 70
446 นาง สังเวียน ทองขาว 114/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 10
447 นาย คำมา  อินประสิทธิ์ 117/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 5
448 นาย เหลา อุดมศรี 144/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 291
449 นาง พล เวียงนาค 42 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 60
450 นาง วนิดา เปลี่ยนเมฆ 82/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 8
451 นาย ดวน ขัดสี 90/2 ม.12 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 8 128
452 นาง อำนวย ถาโถม 35/4 ม.1 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 8 219
453 นาง อรชา ยอดมูลคดี 94/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 80
454 นาย บุญเรือง เจริญยิ่ง 110/1 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 25
455 นาย สามัญ จันทร์ใจวงศ์ 96/2 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 8
456 นาง สวาท น้อยเทพย์ 84 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 20
457 นาย แสวง เวียงโอสถ 38 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 123
458 นาง ณิชาภัทร อนามัย 28/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 31
459 นาง กัญจน์ชญาน์ คำศรี 153 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 11
460 นาง สังข์ เหรา 26/5 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 21
461 นาง ยุพิน วงศ์ขัน 7/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 68
462 นาย เสวียน อินประสิทธิ์ 33/1 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 20
463 นาง ออน ทองขาว 68/4 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 57
464 นาย รัสมี ผาคำ 47/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 91
465 นาง ณัฐรดา ฉัตรอนันทเวช 91 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 169
466 นาง ยุพา ขันหวาน 58/2 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 311
467 นาง นวลจันทร์ กันขาว 14/3 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 208
468 นาย วล อินต๊ะสุข 100/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 88
469 นาย อุดม คำอุดม 113/4 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 51
470 นาย หนู เวียงนาค 72 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 150
471 นาย ผัด ขันเพชร 164 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 60
472 นาย ส่ง เวียงนิล 4 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 68
473 นาง วิไล ขันเพ็ชร 60/5 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 55
474 นาย บัว สุดละออง 15 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 37
475 นาง ไฝ จินดามัย 93/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 159
476 นาง บวร ขันมณี 94/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 100
477 นาย สังวาล เวียงนิล 93/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 127
478 นาง กำไร พุ่มจันทร์ 63/5 ม.8 ต.เวียงทอง อ.วสูงเม่น จ.แพร่ 8 68
479 นาง คำปัน เวียงโอสถ 38 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 123
480 นาย กุศล วงศ์จิต 80/2 ม.14 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 8 6
481 นาย ขวัญโย วงศ์ขันแก้ว 116/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 5
482 นาง สุณัฐชา คำอุดม 113/4 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 37
483 นาย วิรัช กันศิริ 137/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 30
484 นางสาว ประพิม กันศิริ 137/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 152
485 นาย ปัน ดอกสลิด 140/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 52
486 นาย ผจญ อิ่นอานา 78 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 8
487 นาง อาภาพร ยิ้มแย้ม 6 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 110
488 นาย สอง โพธิกุล 37/2 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 30
489 นาง สังวาล อินใจ 5/3 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 18
490 นาย ทวี คำศรี 66/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 57
491 นาย มนตรี ดอกสลิด 124 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 105
492 นาง เพ็ญศรี โพธิกุล 38/2 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 8
493 นาง วันดี เจริญยิ่ง 5/2 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 88
494 นาง สมร ปาละกูล 76/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 6
495 นาง บุญเกิด กันศิริ 127/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 214
496 นาง บังอร ประสานจิตร 127/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 149
497 นาง คำมูล ปาละกูล 42 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 65
498 นาย สมาน กาวีวัง 29/6 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 37
499 นางสาว ทรรศนีย์ จันตาคำ 65 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 11
500 นาง พนม ชื่นใจ 16/3 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 52
501 นาง พวงวรรณ จันตาคำ 150 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 48
502 นาง หิง จันใจวงศ์ 2/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 20
503 นาย ธวัช เขื่อนเพชร 113/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 37
504 นาย เอียง เวียงนาค 18/2 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 41
505 นาย บุญแปลง แก้วยศ 52 ม.8  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 123
506 นาง วิไลวรรณ ขันเพชร 166/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 13
507 นาย ทราย จันตาคำ 127/2 ม.8  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 14
508 นาย หมัง วังคำ 96/3 ม.11  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 18
509 นาย อุทิศ นาทิพย์ 31 ม.10  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 41
510 นาย หล่ำ ทิพย์สุทธิ์ 111 ม.5  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 15
511 นาย น้อย นุ่มนิ่ม 6 ม.4  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 20
512 นาย บุญศรี สุดเสน่ห์ 81/2 ม.5  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 38
513 นาง ม้อน แก้วยศ 52 ม.8  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 26
514 นาง เพ็ญศรี แช่มชื่น 23/1 ม.8  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 39
515 นาย ประสิทธิ์ ทองคำ 131/4 ม.9  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 68
516 นาง อุษณี จินดาคำ 125 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 54
517 นาง มอญแก้ว ผูกจิต 155 ม.2  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 47
518 นาง สายหยุด อินต๊ะสุข 15/2 ม.8  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 40
519 นาง สุทิน ดวงใจ 59/4 ม.7  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 351
520 นาง สุพิน เวียงทอง 87/1 ม.7  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 69
521 นาง นา แก้วยศ 136/3 ม.10  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 67
522 นาย สิงห์คาร ชุ่มเชย 72 ม.8  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 73
523 นาง แสงอรุณ ปลอดโปร่ง 105 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 120
524 นาย สมบูรณ์ ดอกพยอม 11/5 ม.8  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 5
525 นาง วัลลา โพธิกุล 5 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 55
526 นาง หนุ่ม คำหม่อม 122/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 19
527 นาง บัวลอย อุตส่าห์ 11/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 14
528 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชุ่มเชย 95 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 6
529 นาย ป๊อก เวียงโอสถ 42 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 72
530 นาย สิงห์ทอง เวียงนิล 118 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 42
531 นาย สถานิตย์ จันใจวงค์ 2/4 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 61
532 นาง สุนันทา เวียงคำ 121 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 12
533 นาง จ๋อย จันใจวงค์ 89/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 13
534 นาง สุวรรณา อินประชา 8/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 217
535 นาย นาวิน สุดเสน่ห์ 196 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 5
536 นาง อัจฉราพร วุฒิสว่าง 54/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 8
537 นาง ป๊ก เชียงมณี 12 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 5
538 นาง นภัสรพี ดวงคำ 471 ม.7 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 8 127
539 นาย ทอน กันศิริ 141/2 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 18
540 นาย ผ่าน จิตใจ 85 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 18
541 นาง ตุ้ย เจริญยิ่ง 50/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 8
542 นาย เหมี่ยน สุดเสน่ห์ 130/3 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 98
543 นาย ไพศาล จินดามณี 35/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 113
544 นาย หลั่น มโนรส 35/1 ม.6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 13
545 นาง ยุพิน เวียงเงิน 66 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 109
546 นาย ทา คำขาด 15 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 339
547 นาย อุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ 75 ถ.เมืองสมุทร  ต.ช้างม่อย 8       2,682
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เขียงใหม่
548 นาง จำ มุดเจริญ 45/2 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 117
549 นาย ก๋า เทพศิริพันธ์ 3/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 12
550 นาย ช่วย ทองขาว 68/4 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 57
551 นาย สำราญ อินใจ 111 ม.4  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 151
552 นาย นึก ชุ่มเชย 95 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 23
553 น.ส. นันทา ใจสบาย 26/2 ม.5 ต.เวียงทอง อสูงเม่น จ.แพร่ 8 29
554 นาย ชื่น อินต๊ะสุข 29/1 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 18
555 นาง รำเพย มโนเจริญ 111/3 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 99
556 นาย สิงห์หาญ คำห้าง 3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 59
557 นาง โสภาวรรณ คำเครือ 4/1 ม.8 ต.เวียทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 54
558 นาง ก๋าย เวียงทอง 52 ม.4 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 207
559 นาง ทา นาทิพย์ 132/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 119
560 นาง มอญ มโนเจริญ 101 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 5
561 นาง มวล บุญใส 26 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 26
562 น.ส. ชนิดา สิทธิศิรพันธ์ 80 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 40
563 นาง สิงหล พรมเสนา 47/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 39
564 นาง บรรเลง แก้วยศ 33/3 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 102
565 นาย เชาว์ มโนเจริญ 27/4 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 58
566 นาย พัฒน์ อินต๊ะสุข 15/2 ม.8  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 80
567 นาง ภัททิรา เวียงคำ 67 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 59
568 นาง มอ คำรังสี 99/2 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 8
569 นาย ธนกฤต จิตคำมา 84 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 6
570 นาย เสรี นุ่มนิ่ม 51/4 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 115
571 น.ส. ดวงพร ต่อมแก้ว 163/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 86
572 นาย ผจญ เจริญยิ่ง 151/6 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 112
573 นาง ใหม่ เขื่อนเพ็ชร 127 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 258
574 ร.ต.ต. สิงห์ทอง วงศ์ขันแก้ว 128 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 5
575 นาง ตอง ปินนิล 20 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 21
576 นาง ทอง จันทร์ใจวงศ์ 61 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 180
577 จ.ส.ต. กิติพร เขื่อนเพ็ชร์ 127 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 6
578 นาย ยศ เวียงคำ 174 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 179
579 นาง  แต๋ว วงศ์ขันแก้ว 116/3 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 135
580 นาย วิโรจน์ กันศิริ 154 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 10
581 นาง อุดม สุขใจ 94/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 37
582 นาง แสงพูล วงศ์จิตร 87/1 ม.6  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 126
583 น.ส. ณัฐติยา ยิ้มแย้ม 55 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.อพร่ 8 94
584 นาย รัตน์ กิตติกมลพันธุ์ 91 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 8 158
585 นาย รณกร ทองขาว 14/1 ม.7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 9 17
586 นาย สง่า เอื้อตระกูล 57/3 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 12
587 นาง อนงค์ สิทธิวงษ์ 21/2 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 68
588 นาง สังเวียน สันป่าเงิน 70/2 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 59
589 นาง จิรภัทร ใจจร 31 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 58
590 นาง บวร จันทร์มา 72 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 62
591 นาง กาญจนา สว่างวงศ์ 19/7 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 278
592 นาย บุญสืบ เวียงนาค 121 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 120
593 นาย จรรยา นุ่มนิ่ม 49 ม.9 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 183
594 นาย รัตน์ อินจันทร์ 82 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 78
595 จสอ. ทินกร ทะฤาษี 8 ม.9 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 196
596 นาง อารีวรรณ กาศโอสถ 96/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 17
597 นาง ชลี สองแคว 123/1 ม.14 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 9 55
598 นาย วาน เวียงนาค 30 ม.2 ต.ป่าแมต อ.สูงเม่น จ.แพร่ 9 83
599 น.ส. นงนุช สุนันทเวียงทอง 158 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 107
600 นาง บุญมา สุกสง 32 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 69
601 นาง ทองเทียร เวียงทอง 123/3 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 125
602 นาง เนตรทราย เวียงทอง 31/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 50
603 นาง ธัญรดา สุดเสน่ห์ 130/1ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 126
604 นาง จิตตมาส ภู่เมือง 104/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 31
605 นาง นารี วิวัฒนพลูชัย 30/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 5
606 น.ส. วิภาดา สุดเสน่ห์ 34/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 19
607 นาย กิตติวัชร์ ทิพากร 113/4 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 137
608 นาย เมษา วงศ์ขันแก้ว 116/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 52
609 นาย สุวิทย์ ปัญญาศรี 142/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 282
610 นาง สว่าง เต็มใจ 124/4 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 20
611 นาง คำน้อย วงศ์ขันแก้ว 116/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 170
612 นาง อำพัน เวียงเงิน 124/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 32
613 นาง ผัสดา เวียงนาค 137/5 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 161
614 นาย เรวัฒ อินประสิทธิ์ 166 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 85
615 นาง กัลยา ขันเพ็ชร 137/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 121
616 นาง จรรยา คำขาด 71/3 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 399
617 นาง จอง ดวงใจ 124 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 140
618 นาง พรรณี เขื่อนเพชร 113/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 66
619 นาง นวล น้ำคำ 110/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 13
620 นาย สิงคาร นาทิพย์ 137 ม.10 ต.วียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 78
621 นาย พยนต์ ปัญญาเพ็ชร 34/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 124
622 นาย เสรี วงศ์ขันแก้ว 116/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 8
623 นาง กันหา จินดามณี 139/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 7
624 นาง ปอ ดอกสลัก 32/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 97
625 นาย อัศนัย แก่นมณี 104 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 183
626 นาง ศรีนวล เขื่อนเพชร 113/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 52
627 นาย แน่น สุดเสน่ห์ 130/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 8
628 นาง สังวาล สุดเสน่ห์ 69/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 111
629 นาย สุทัศน์ เวียงคำ 34 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 5
630 นาง ตั๊บ คำหม่อม 123 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 5
631 นาย อุทัย นาทิพย์ 31/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 84
632 นาง ศรีวรรณ เวียงนาค 134/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 15
633 นาง ใหม่ อิ่นอานา 120 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 55
634 นาง เปลี่ยน นาทิพย์ 134 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 50
635 นาง เฮือนคำ นาทิพย์ 71/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 55
636 นาง แก้วลูน คำหม่อม 130 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 162
637 นาง ไม้ กาวีแดง 129 ม.10  ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 112
638 นาย ยอด นาทิพย์ 71/1 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 74
639 นาย สมเกียรติ วังคำ 135 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 122
640 นาง ศิรินประภา ผาทอง 151/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 74
641 ดต. จงกล คำหม่อม 111/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 33
642 นาง อำพัน เวียงคำ 93 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 154
643 นาย เพียร ชุ่มเชย 139/4 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 7
644 น.ส. ทิวทัศน์ เวียงคำ 132/1 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 19
645 นาง รวญ เขื่อนเพ็ชร 10/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 75
646 นาง ภมรวรรณ สีกระมล 172 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 218
647 นาย พงษ์ศิลป์ เวียงนาค 134/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 33
648 นาย สมเกียรติ เวียงคำ 174 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 208
649 นาง กัลยา ตันยงค์ 2/3 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 52
650 น.ส. บานเย็น จินดาคำ 103 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 10 222
651 นาย จำรัส สุทธิพันธ์ 42 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 96
652 นาง วิไลวรรณ จันทร์ใจวงค์ 50 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 7
653 นาย อนันต์ นุ่มเนื้อ 119 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 131
654 นาง ลำดวล คำขาด 3 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 303
655 นาย ทูล คำขาด 3 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 198
656 นาง แตง กาวีวัง 102 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 23
657 นาง แล ผาคำ 95/1 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 8
658 นาย คำมูล คำขาด 48/1 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 20
659 นาย หลิ่ง พุศิริ 123 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่นจ.แพร่ 11 75
660 นาง จันทร์ พุศิริ 123 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่นจ.แพร่ 11 213
661 นาย หล่อ กาวีวัง 103/1 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 10
662 นาย คนึง แก้วน้อย 51 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 41
663 นาง ดำ กาวีวัง 111/2 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 61
664 นาย มนตรี บำรุงวิทย์ 48 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 5
665 นาง ช่วย สารดี 71/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 62
666 นาง อำพัน เวียงนาค 33/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 111
667 นาย อรุณ ขันเพ็ชร 137/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น ต.แพร่ 11 39
668 นาง เครือวัลย์ ตรีรัตน์วัฒนกุล 64/3 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 189
669 นาย โผน เวียงนิล 2 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 33
670 นาง ทัศนีย์ กองหิน 40 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 87
671 นาย ชูชาติ เหรา 137/5 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 13
672 นาย สำเร็จ เจริญยิ่ง 58/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 81
673 นาย บรรจง ดวงใจ 118/1 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 25
674 นาง อุษณี อินกาสุข 78/5 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 55
675 นาง แสงหล้า ขันเพ็ชร์ 70/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 15
676 นาง ฟองวรรณ์ แก้วพรม 76/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 229
677 นาง เย็น โพธิกุล 139/3 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 26
678 นาย ทวีป อินต๊ะสุข 76/2 ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 144
679 นาง ละมูล เวียงเงิน 52/1 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงม่น จ.แพร่ 11 12
680 นาง ระพีพร ทาศักดิ์ 85/3 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 5
681 นาง กัญญ์วรา เทียนทอง 82/1 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 5
682 นาง ศุกร์แก้ว เขื่อนเพชร 164 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 160
683 นาย ฉลอง จินดาจำรูญ 66 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 16
684 นาง มาลี วงศ์เจริญ 58 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 412
685 นาง หนุ่ม เวียงทอง 89/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 68
686 นาง บัวหิง ทิพย์รัตน์ 109 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 272
687 นาง แก้ว อินต๊ะสุข 103/3 ม.11 เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 24
688 นาง อำพันธ์ แช่มชื่น 127 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 14
689 นาย เริง เวียงนาค 99 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 88
690 นาย สมควร เจริญยิ่ง 45/2 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 44
691 นาย อุทัย คำขาด 79/1 ม.7 ต.เวียงทอง .สูงเม่น จ.แพร่ 11 127
692 นาง อนงค์ เมืองแก้ว 98/2 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 53
693 นาง อรุณศรี ตาซ้อน 85/1 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 5
694 นาง ฟองแก้ว ศรีสง่า 94 ม.11ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 31
695 นาง สุพัตรา กาวีวัง 106/2 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 18
696 นาย ปัน กิตติวงศ์เจริญ 91 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11            89
697 นาย สมจิต ผาคำ 63/2 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 7
698 นาง ขาว น้ำอู 73 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 74
699 นาง ศรีแอ๊ด เขื่อนลือชัย 164/2 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 109
700 นาย สานิตย์ เดชขจร 73/2 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 123
701 นาง นารี จันตาคำ 65 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 58
702 นาง มาลี ตักเตือน 189/2 ม.7 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 11 147
703 นาย ผดุง ศรีกระมล 22 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 74
704 นาย สมพล จินดาคำ 114 ม.2 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 11 48
705 นาย อุทัย มุดเจริญ 125/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 75
706 นาง สังวาล เวียงนิล 93/3 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 127
707 นาย สว่าง เจริญยิ่ง 50/1 ม.7 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 5
708 นาง ปิ่นแก้ว ภูศิริ 132 ม.6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 88
709 นาย แปง ภูศิริ 132 ม.6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 53
710 นาย นวล คำหม่อม 123 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 49
711 นาย ตอน โพธิกุล 57 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 11
712 นาย หวล เวียงนาค 189/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 57
713 นาง ใส เวียงโอสถ 37/2 ม.5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 33
714 นาง ลำยอง วงศ์วาร 49/2 ม.14 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 11 45
715 นาย ผัด ขันเพชร 164 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 60
716 นาย ไฝ จินดามณี 110 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 146
717 นาง ป้อ จันใจวงศ์ 10 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 124
718 นาย แดง แช่มชื่น 46 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 97
719 นาง ฐิติพร เหรา 111/5 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 269
720 นาง การิน จิตรละเอียด 155 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 21
721 น.ส. อำพันธ์ อินต๊ะสุข 1/1 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 85
722 นาง เอี่ยม อินใจ 16 ม.8 ตเวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 105
723 นาย โรบิน จินดาคำ 93 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 98
724 นาง มา แก้วยศ 87 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 20
725 นาย อุดร สุดเสน่ห์ 135/1 ม.2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 257
726 นาย สงกรานต์ สุทธิพันธุ์ 42/1 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 155
727 นาง ปอน นาทิพย์ 81 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 47
728 นาย จำรัส เจริญยิ่ง 58 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 19
729 นาง แห จันทร์กระจ่าง 87/2 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 27
730 นาง คำมูล แช่มชื่น 122/3 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 5
731 นาง แย้ม คำขาด 79/1 ม.7 ต.เวียงทอง .สูงเม่น จ.แพร่ 11 5
732 นาง แส่ว จันตาคำ 85 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 210
733 นาย ไว อะทะกูล 96 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 87
734 นาง ไหล่ สายสินธุ์ 84 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 19
735 นาง ผ่องศรี ผาคำ 83 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 15
736 นาย วัตร อินต๊ะสุข 21 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 30
737 นาย เต่น กาวีวัง 93 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 169
738 นาง ดอก แก้วยศ 87 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 62
739 นาย เมือง กันสม 88 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 5
740 นาย พรมมินทร์ จันทร์ใจวงค์ 96/1 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 138
741 นาง เหลา ขันทอง 105 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 5
742 นาง วิไล วิภูษณานนท์ 44 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 26
743 นาย สมคิด ผาทอง 110 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 91
744 นาง เดือนเพ็ญ แสงแก้ว 58/3 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 129
745 นาง วันดี ดอกพยอม 11/1 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 69
746 นาย รบ อินทร์ใจ 7 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 105
747 นาง สังเวียน ดาวสุข 104 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 21
748 นาง นกน้อย ชูศรี 159/2 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 127
749 นาย เริง เวียงนาค 99 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 88
750 นาง ศิริกัญญา จันใจวงศ์ 50 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 41
751 นาง สนธยา คำร้อย 87/3 ม.11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 157
752 นาย ก๋วน จันตาคำ 50 ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 57
753 นาง ภร ผาคำ 92/1 .11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 38
754 น.ส. จิลดา ชุ่มเชย 12/5 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 47
755 นาย เชาว์ โพธิ์ศิริ 55/4 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 65
756 นาย โหล่ง ปะทะนมปรีย์ 3/1 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 180
757 นาง เดือนเพ็ญ แสงแก้ว 58/7 ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 129
758 นาง พรจันทร์ ขันคำนันต๊ะ 108/1 ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 11 21
759 นาง คำน้อย ขันเพชร 37/1 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12 20
760 น.ส. พิชญารัศมิ์ มโนเจริญ 23/2 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12 11
761 นาย มนัส วุฒิเจริญ 10 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12 13
762 นาย ยก เวียงโอสถ 37/2 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12 8
763 นาง จารุวรรณ อินจันทร์ 106 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12 66
764 นาง บัวบาน แสงสว่าง 57/2 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12 123
765 นาง มณีรัตน์ พรมเสนา 99/7 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12 189
766 นาง นอม สันป่าเป้า 12/3 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12 267
767 นาย หวล สันป่าแก้ว 84/1 ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 12 56
Share