โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา(คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพครู)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 นำโดยนายสนั่น จินดามณี นายกองค์บริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา(คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพครู) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวิทยากรจากคณะอาจาริยสา สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรชินนสาสมาธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

Share