การอบรมสำหรับผู้ใช้/ผู้รับจ้างพ่นวัตถุอันตราย 3 สาร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร ได้กำหนดจัดการอบรมสำหรับผู้ใช้/ผู้รับจ้างพ่นวัตถุอันตราย 3 สาร ตามมาตรการจำกัดการใช้ ซึ่งในมาตรการดังกล่าวจะต้องอบรมผู้รับจ้างพ่นและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง เพื่อพ่นวัตถุอันตรายให้กับเกษตรกรและจะต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง และสำหรับจังหวัดแพร่ จะมีขึ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2562 (วันละ 4 รอบ) เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

Share