มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยให้ผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในจังหวัดแพร่ได้อย่างสะดวกและหลากหลาย จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการทุกประเภท รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์OTOP และสินค้าท้องถิ่น ยกเว้น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว โดยให้ผู้สนใจเตรียมโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone และเอกสารหลักฐานมายื่นสมัครได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 1

Share