การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

  1. การแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ขอให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายเกิด พ.ศ.2545 นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) สูติบัตร (ถ้ามี) ใบมรณบัตรของ บิดา มารดา (ถ้ามี) ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ทำการสัสดีอำเภอสูงเม่น ในวันและเวลาราชการ
  2. ทหารกองเกิน เกิด พ.ศ.2542 ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว ขอให้นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญ (แบบ สด.9) ไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ ที่ทำการสัสดีอำเภอสูงเม่น ในวันและเวลาราชการ
  3. ตามข้อ 1 และข้อ 2 ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษตามกฎหมาย

Share