โครงการ “ผู้หญิงเก่ง ปี 2563”

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเสนอชื่อผู้หญิงเก่ง ในโครงการ “ผู้หญิงเก่ง ปี 2563” จำนวน 9 สาขา ได้แก่ เกษตรกร สิ่งแวดล้อม นักพัฒนา ผู้ริเริ่มธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น นักบริหาร สื่อมวลชน เยาวสตรี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสรรหา คัดเลือก และประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้มีความสามารถในอาชีพต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักในบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Share